Polityka prywatności

 • Administratorem danych osobowych jest Grupa Etna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, zgodnie z danymi wskazanymi w § 1 ust. 1. Administrator oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych
  • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
 • Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.
 • Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • W procesie rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora oraz od jego kontrahentów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 • Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
  • utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
  • prowadzi i rejestruje zbiory danych zgodnie z wymogami prawa
  • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą
  • przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa
  • zachowuje poufność danych osobowych.
 • Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu.
 • Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora uniemożliwiające korzystanie z Serwisu stanowi podstawę do usunięcia Konta Użytkownika, o czym zostanie on uprzednio poinformowany.
 • Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył warunki korzystania z Serwisu lub z jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujące przepisy prawa, a dane osobowe Użytkownika są Administratorowi niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

  POLITYKA COOKIES
  • Administrator może wykorzystywać w Serwisie następujące rodzaje plików cookies:
   • tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;
   • stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas nieokreślony, bądź do momentu w którym Użytkownik samodzielnie je usunie;
   • statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Serwisie;
   • funkcjonalne, umożliwiające personalizację Serwisu;
   • reklamowe, umożliwiające dostarczenie użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji;
   • niezbędne oraz bezpieczeństwa, dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania serwisu oraz zasad uwierzytelniania.
  • Administrator może wykorzystywać pliki cookies w następujących celach:
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności i jakości świadczonych usług;
   • poprawnej konfiguracji funkcji oferowanych w Serwisie;
   • personalizacji wyświetlanych treści oraz dopasowywania reklam do odwiedzających Serwisie;
   • utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
   • zbierania i wykorzystywania ogólnych, a także widocznych publicznie danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
  • Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu pliki cookies są analizowane, w celu określenia, które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane przez odwiedzających oraz czy struktura Serwisu nie zawiera błędów.
  • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawcami oraz innymi podmiotami, które wpływają na jakość oferowanych usług.
  • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.
  • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  • Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Wobec tego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.